DOFINANSOWANIA

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
Dofinansowanie z NFZ może uzyskać każda ubezpieczona osoba, która uzyska od lekarza „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze”. Są dwa rodzaje zleceń; zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie ( pieluchomajtki, cewniki, worki do moczu ) oraz zlecenie z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie. Zlecenie wystawione przez lekarza powinno być zaopatrzone w pieczątkę poradni, datę wystawienia oraz pieczątkę i podpis lekarza.
Po otrzymaniu zlecenia należy je potwierdzić w oddziale NFZ, zgodnym z deklarowaną składką zdrowotną. Zlecenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia lub do końca miesiąca, na który opiewa dane zaopatrzenie - w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego.

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie z MOPR może uzyskać osoba zamieszkująca na stała lub czasowo w mieście, na którego terene działa oddział MOPR-u. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie grupy inwalidzkiej ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. MOPR prowadzi kilka programów dofinansowań m.in.
  • w zakresie łamania barier technicznych (łózka ortopedyczne, podnośniki wannowe i jezdne)
  • w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego (rowery stacjonarne, bieżnie rehab. itp.)
  • w zakresie łamania barier architektonicznych (przebudowa – dostosowanie mieszkania dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością)
  • w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (częściowo refundowanych przez NFZ)
  • w zakresie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – program Aktywny Samorząd
  • w zakresie utrzymania sprawnosci technicznej wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie z PCPR może uzyckać osoba zamieszkująca w powiecie, na którego terenie działa odpowiedni oddział PCPR. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie grupy inwalidzkiej ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. Programy prowadzone przez PCPR – patrz wyżej.
NFZPC PRmopraktywny samorządpfronnfzPC PRmopraktywny samorządpfron